Over ADR gecertificeerde practitioners

1. ADR GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD REGISTER-ARBITER
Beroepsomschrijving arbiter
De ADR gecertificeerde register-arbiter doet, zelfstandig of als lid van een arbitragecommissie, in opdracht van de partijen een bindende uitspraak en legt de uitspraak vast in een slotdocument of arbitrair vonnis.
Kenmerken arbitrage procedure
 • Korte doorlooptijd, geen wachttijden, uitspraak op basis van een beoordeling van een inhoudsdeskundige professional
 • Lagere kosten t.o.v. gerechtelijke procedure
 • Deelname op basis van vrijwilligheid of een vooraf overgekomen contractuele bepaling
 • De arbiter legt de opdracht vast in een startdocument of arbitrageovereenkomst
 • Het eindresultaat wordt vastgelegd in een slotdocument of arbitrair vonnis
2. ADR GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD REGISTER-CONFLICTCOACH
Beroepsomschrijving conflictcoach
De ADR gecertificeerde register-conflictcoach stimuleert de opdrachtgever op basis van een gestructureerd proces tot effectief doelgericht gedrag en handelen zodat de opdrachtgever ten behoeve van het voorkomen of oplossen van een geschil, conflict of situatie een gerichte keuze kan maken uit de beschikbare ADR procedures (arbitrage, mediation, onderhandeling) en/of voldoende bekwaam is binnen de gekozen ADR procedure zich zelf te vertegenwoordigen.
Kenmerken conflictcoaching procedure
 • Gericht op het maken van een succeskeuze en het ontwikkelen van een successtrategie
 • Borging van de zelfredzaamheid
 • Specifieke of algehele bijstand voor of tijdens de ADR procedure
 • Maximaal persoonlijk resultaat, geen wachttijden, toekomstgericht
 • Vrijwillig
 • Geheimhouding tijdens de coaching
 • De coach legt de opdracht vast in een startdocument of coachingovereenkomst
 • De adviezen, richtlijnen of andere relevante aspecten (kunnen) worden vastgelegd in verslagen of andere documenten
3. ADR GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD REGISTER-MEDIATOR
Beroepsomschrijving mediator
De ADR gecertificeerde register-mediator is een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar die de partijen begeleidt bij vrijwillige besprekingen en onderhandelingen waarin de partijen gezamenlijk, zonder tussenkomst van de rechter, onder leiding van de mediator, een oplossing tot stand brengen en vastleggen in een bindend slotdocument.
Kenmerken mediation procedure
 • Maximaal resultaat, korte doorlooptijd, geen wachttijden, toekomstgericht
 • Lage kosten (veel rechtsbijstandverzekeringen vergoeden de kosten!)
 • Alle partijen delen in de kosten op basis van een door hen zelf bepaalde verdeelsleutel
 • Deelname op basis van vrijwilligheid
 • Alle partijen en de mediator kunnen de procedure zelfstandig stopzetten
 • Geheimhouding tijdens de procedure
 • Opschorting / aanhouding van andere lopende procedures (indien mogelijk)
 • De mediator legt de opdracht vast in een startdocument of mediationovereenkomst
 • Het eindresultaat wordt vastgelegd in een slotdocument of vaststellingsovereenkomst
3a. Family mediator
 • Is geaccrediteerd als familymediator of gerechtelijk mediator door een nationale overheid of hiertoe aangewezen autoriteit of
 • Valt onder een collectieve erkenningsregeling zoals overeengekomen tussen een nationale overheid, of een hiertoe aangewezen autoriteit, en het ADR Register en
 • Is bevoegd om te mediaten in familie- en echtscheidingszaken
 • Ieder land stelt eigen eisen aan de familymediator.
 • De ADR familymediator is verplicht aan een opdrachtgever te melden voor welk land deze aanvullende registratie geldig is.
 • Iedere ADR full gecertificeerde mediator kan zich aanvullend laten registeren en certificeren als ADR familymediator.
 • Deze aanvullende registratie en certificering is niet mogelijk voor ADR associate gecertificeerde mediators.
3b. Rechtbank mediator
 • Is geaccrediteerd als rechtbankmediator of gerechtelijk mediator door een nationale overheid of hiertoe aangewezen autoriteit of
 • Valt onder een collectieve erkenningsregeling zoals overeengekomen tussen een nationale overheid, of een hiertoe aangewezen autoriteit, en het ADR Register en
 • Is bevoegd om rechtbankzaken te mediaten
 • Ieder land stelt eigen eisen aan de rechtbank mediator of de gerechteljk mediator.
 • De ADR rechtbank mediator is verplicht aan een opdrachtgever te melden voor welk land deze aanvullende registratie geldig is.
 • Iedere ADR full gecertificeerde mediator kan zich aanvullend laten registeren en certificeren als ADR rechtbank mediator.
 • Deze aanvullende registratie en certificering is niet mogelijk voor ADR associate gecertificeerde mediators.
4. ADR GEREGISTREERD EN GECERTIFICEERD REGISTER-ONDERHANDELAAR
Beroepsomschrijving onderhandelaar
De ADR gecertificeerde registeronderhandelaar treedt op namens of samen met de opdrachtgever(s) met als doel voor de opdrachtgever(s) een maximaal resultaat (het beste resultaat) te behalen en uitvoerbaar te maken.
Kenmerken onderhandelingsprocedure
 • U bepaalt het beoogde resultaat en geeft dit als opdracht mee aan de onderhandelaar!
 • Samen met de onderhandelaar bepaalt u de onderhandelingsmethode, ethiek, route.
 • U bent eigen baas over tijd en kosten.
 • Geen wachttijden, resultaatgericht
 • De onderhandelaar legt de opdracht vast in een startdocument of onderhandelingsovereenkomst
 • Het eindresultaat wordt vastgelegd in een slotdocument.
4a. Content negotiator
De content-negotiator is namens een opdracht- of werkgever in combinatie met zijn/haar specifieke ‘content’ gebaseerde expertise betrokken bij een onderhandelingsproces, is verantwoording verschuldigd aan de opdracht- of werkgever en heeft geen specifieke verantwoordingsplicht aan de andere betrokken partijen. Voorbeelden: verzekeringsonderhandelaar, auto-expert, scheepsexpert, schade-expert, architect, medicus etc.
4b. Master negotiator
De master-negotiator begeleidt alle betrokken partijen en is eindverantwoordelijk voor het gehele onderhandelingsproces. Alle ADR gecertificeerde arbiters en mediators zijn ook master-negotiator.